GEBRUIKERSVOORWAARDEN COMMUNITY GEËXPLOITEERD DOOR MVO NEDERLAND


Artikel 1 Definities
1.1. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden.
1.2. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst die tussen de gebruiker en MVO Nederland tot stand komt op het moment dat de gebruiker zich registreert voor het gebruik van de Community en waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepas-sing zijn.
1.3. Gebruiker: de professional, bedrijf en/of organisatie die zich voor het gebruik van de Community heeft geregistreerd
1.4. De Community: een platform waarin professionals, bedrijven en organisaties kun-nen communiceren, samenwerken en content delen op onderwerpen gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
1.5. Privacy Verklaring: de privacy verklaring zoals ter beschikking gesteld op de web-site van www.mvonederland.nl
1.6. MVO Nederland:
Stichting MVO Nederland
Nieuwekade 9
3511 RV Utrecht

Artikel 2 Omschrijving Partijen en dienstverlening
2.1 MVO Nederland is de eigenaar van de Community.
2.2 MVO Nederland exploiteert de Community waarbij Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen delen op de wijze waarin de Community voor-ziet.

Artikel 3 Registratie en Gebruikersovereenkomst
3.1 Personen, bedrijven en organisaties kunnen zich registreren voor het gebruik van de Community. Door het registratieproces af te ronden met het aanvinken ‘ik ga akkoord met de gebruikers- en privacy voorwaarden’ en het klikken op ‘Versturen’ komt de Gebruikersovereenkomst tot stand. Op de Gebruikersovereenkomst zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing.
3.2 Door het registreren voor de Community en het aanmaken van een gebruikersac-count, verklaart de Gebruiker dat hij meerderjarig is, of dat zijn ouders, wettelijk vertegenwoordiger of voogd met deze Gebruikersvoorwaarden en alle overige voorwaarden die MVO Nederland aan het gebruik van de Community heeft gesteld, instemt.
3.3 In het registratieproces dienen uitsluitend waarheidsgetrouwe gegevens op te wor-den gegeven. Deze gegevens dienen te allen tijde door de Gebruiker actueel te worden gehouden.
3.4 MVO Nederland is gerechtigd om van tijd tot tijd wijzigingen in de gebruikersvoor-waarden en -procedures, door te voeren. Deze zullen tijdig aan de Gebruikers ter acceptatie worden voorgelegd.
3.5 MVO Nederland registreert alle informatie die een Gebruiker invoert, uploadt en deelt met een andere Gebruiker. Welke informatie precies wordt geregistreerd en verwerkt door MVO Nederland, hoe lang deze informatie blijft geregistreerd en op welke wijze inzage in deze informatie kan worden verkregen, staat vermeld in de Privacy Verklaring van MVO Nederland waarmee de Gebruiker zich akkoord heeft verklaard. De Privacy Verklaring is te vinden op www.mvonederland.nl.

Artikel 4 Verplichtingen van de Gebruiker
4.1 De Gebruiker verkrijgt na registratie het recht om de Community te gebruiken, uit-sluitend voor het beoogd gebruik zoals uit de Community volgt.
4.2 De Gebruiker zal alle door MVO Nederland opgestelde en op te stellen gebrui-kersvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven.
4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen gebruik van de Community. De Gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens MVO Nederland voor het gebruik van de Community.
4.4 De Gebruiker staat er voor in dat:
     a. alleen hij toegang heeft tot de Community.
     b. hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim zal houden en niet aan derden bekend zal maken.
     c. hij de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de Community uit-sluitend zal aanwenden voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom;
     d. hij de Community niet gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de alge-meen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of met deze Ge-bruikersvoorwaarden. Daartoe wordt onder meer gerekend het zich niet schuldig maken aan spamming en hacking;
     e. hij zich zal houden aan de redelijke (technische) voorschriften, voorwaar-den en procedures, die door MVO Nederland worden verstrekt;
     f. hij zich ervan zal onthouden MVO Nederland en overige Gebruikers van de Community, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen of programma's - al dan niet via de Community - op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de Community, MVO Nederland en overige Gebruikers van de Community of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Hieron-der valt onder meer het gebruik van harvesting bots, robots, spiders en scrapers.
4.5 De Gebruiker draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randappa-ratuur en verbindingen om de toegang tot de Community en gebruikersaccount en het gebruik daarvan mogelijk te maken.
4.6 De Gebruiker is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle gegevens die hij in de Community en zijn gebruikersaccount heeft ingevoerd.
4.7 De Gebruiker zal MVO Nederland alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Community.
4.8 De Gebruiker is niet gerechtigd enige recht of verplichting op grond van de Ge-bruikersovereenkomst voor de Community met MVO Nederland aan een derde over te dragen.

Artikel 5 Rechten en Verplichtingen van MVO Nederland
5.1 MVO Nederland spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Community.
5.2 MVO Nederland staat er niet voor in dat de Community of onderdelen daarvan zon-der onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en ge-breken kunnen en worden verbeterd.
5.3 MVO Nederland staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.
5.4 MVO Nederland is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane ge-gevens.
5.5 MVO Nederland spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Community. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – in-formatie afdoende te beveiligen.
5.6 In geen geval garandeert MVO Nederland:
     a. onbelemmerde toegang tot de Community;
     b. correcte en onbeschadigde datatransmissie;
     c. ongestoord en ononderbroken gebruik van De Community;
     d. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Community.
5.7 MVO Nederland is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.
5.8 MVO Nederland is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of on-derhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Community door de Gebruikers.
5.9 MVO Nederland heeft het recht om in de Community voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de Community of het gebruikersaccount van de Gebruiker bij onrechtmatig gebruik en/of opschorting van haar verplichtingen en/of na het einde van het gebruiksrecht op de Community en/of het gebruikersac-count, onmiddellijk wordt geblokkeerd.
5.10 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de Community worden aangekondigd.
5.11 MVO Nederland is gerechtigd de Community te wijzigen.
5.12 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van MVO Nederland aanmerkelijke aan-passing vereist aan de zijde van de Gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan de Ge-bruiker kenbaar worden gemaakt. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
5.13 MVO Nederland is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te bren-gen in de loginprocedure die toegang tot de Community biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens MVO Nederland ontstaat. MVO Nederland zal in een dergelijk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 6 Opschorting en beëindiging
6.1 MVO Nederland heeft het recht het gebruiksrecht op de Community te beperken, op te schorten, te blokkeren en/of te beëindigen en het Gebruikersaccount te wissen, in de volgende gevallen:
     a. indien de Gebruiker enige verplichting ingevolge de gebruikersovereenkomst niet nakomt, of in verzuim is met de nakoming van een van de verplichtingen. MVO Nederland zal de Gebruiker hiervan op voorhand in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van MVO Nederland kan worden verlangd.
     b. MVO Nederland constateert of een redelijk vermoeden heeft dat ongeautori-seerde derde partijen gebruik maken van of de mogelijkheid bieden om ge-bruik te maken van inloggegevens die toegang tot de Community verlenen of in alle andere gevallen die de veiligheid van de Community bedreigen. MVO Nederland zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk informeren van (mogelijk) ongeautoriseerd gebruik van de Community en de gevolgen daarvan.
     c. indien de Gebruiker niet akkoord gaat met vernieuwde gebruikersvoorwaar-den dan wel een vernieuwde Privacy Verklaring;
     d. in overige door MVO Nederland te bepalen onvoorziene gevallen die het func-tioneren van of de toegang tot de Community belemmeren of (tijdelijk) onmo-gelijk (dreigen te) maken.
6.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Community en/of gebruikersaccount op grond van lid 1 inhoudt dat de Community en/of het gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is
6.3 Onverlet hetgeen in lid 1 is bepaald kunnen zowel MVO Nederland als de Gebruiker te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Gebruiksovereenkomst met onmid-dellijke ingang beëindigen, met een opzegtermijn van een maand en zonder dat de-ze beëindiging tot enigerlei schadeplichtigheid leidt
6.4 De beëindiging van de Gebruikersovereenkomst, op welke wijze dan ook brengt mee dat de MVO Nederland het gebruiksrecht van de Community afsluit en de ge-bruikersaccount van de Gebruiker wist.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
MVO Nederland sluit, voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan, elke vorm van aansprakelijkheid uit welke hoofde en van welke aard dan ook, die volgt uit het gebruik van de Community door de Gebruiker. Hieronder vallen in ieder geval maar niet uitsluitend:
     a. schade of kosten voortvloeiende uit de beperking, opschorting, blokkering of beëindiging van de Gebruikersovereenkomst op grond van artikel 6;
     b. schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de on-geautoriseerde toegang tot de Community

Artikel 8 Eigendom van informatie en data
8.1. De Gebruiker behoudt de eigendom over alle informatie die hij via gebruikmaking van de Community communiceert.
8.2. MVO Nederland heeft het recht om alle informatie die de Gebruiker communiceert en/of opslaat via de Community te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze gebruikersovereenkomst, een en ander in overeenstemming met de Privacy Verklaring van MVO Nederland.

Artikel 9 Intellectuele (eigendoms-)rechten
De intellectuele eigendomsrechten op de Community, uit welke hoofde dan ook waaronder in ieder geval worden verstaan de onderliggende programmatuur, de data en alle daarbij beho-rende documentatie en nieuwe verbeterde versies van MVO Nederland, behoren bij MVO Nederland, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot over-dracht van rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 10 Overige bepalingen
Indien een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen komen een bepaling overeen wel-ke niet nietig of vernietigbaar is en zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigba-re bepaling benadert.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing op deze Gebruikersvoorwaarden. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt zover mogelijk uitgesloten.
11.2 Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is de rechtbank Utrecht bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden.