LandvanWaarde combineert natuur en melkveehouderij

LandvanWaarde combineert natuur en melkveehouderij
solution

Het programma LandvanWaarde wil dat de vele partijen die belang hebben bij de kwaliteit van natuur en landschap boeren belonen voor hun bijdrage daaraan.

De melkveehouderij beheert circa 60 procent van de groene ruimte in Nederland. Dat maakt de boeren tot een ideale partij om de biodiversiteit te bewaren en te herstellen. De  praktijk is echter dat het verlies aan ecologische kwaliteit nog altijd doorgaat, juist op het boerenland.

Boeren belonen

Het innovatienetwerk voor de melkveesector Courage ontwikkelde daarom samen met het Nationaal Groenfonds en Landschap Overijssel een nieuwe aanpak, onder de naam LandvanWaarde. Met als uitgangspunt:  de vele partijen die belang hebben bij de kwaliteit van natuur en landschap kunnen boeren belonen voor hun bijdrage daaraan.

Bedrijfsnatuurplan

Het model wordt momenteel getest in Overijssel. De provincie en het ministerie van Economische Zaken ondersteunen de pilot, samen met lokale (natuur)organisaties, het waterschap Drents-Overijsselse Delta, LTO-Noord en de Rabobank. Ruim 30 boeren hebben zich aangemeld. Alle deelnemende boeren gaan een bedrijfsnatuurplan opstellen. De driejarige pilot wordt uitgevoerd als opmaat voor een landelijke uitrol.

Sturingsmodel

Projectleider Hans de Haan kijkt met belangstelling naar VCA als optie om de inspanningen en resultaten van melkveehouders op het gebied van biodiversiteit in de toekomst te borgen. Landvanwaarde is een sturingsmodel: ‘We brengen partijen in kaart die belang hebben bij beter natuur- en landschapsbeheer, en boeren daartoe willen prikkelen. Denk aan afnemers en toeleveranciers in de melkketen, maar ook financiers, overheden, ngo’s, agrarische natuurverenigingen, LTO, waterschappen, etc. De kunst is deze verschillende potentiële prikkels te koppelen, zodat ze elkaar versterken, gelijkgericht en optelbaar zijn. Dan wordt het voor de boer een samenhangend sterk verhaal.’

De uiteindelijke ambitie bij de LandvanWaarde-initiatiefnemers is ‘dat natuur voor melkveehouders net zo interessant wordt voor hun bedrijfsvoering als melk.’

Meer informatie?

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?