VCA – In het kort

Summary
VCA is een keurmerk voor bedrijven en gebiedsbeheerders die de ecologische kwaliteit van hun gebied willen verbeteren.
VCA – In het kort
library

Wat is het?

VCA (Verified Conservation Area) is een keurmerk voor herstel en verbetering van de ecologische kwaliteit in een geografisch afgebakend gebied.

Voor wie is het bedoeld?               

Bedrijven, gebiedseigenaren en beheerders, veelal in samenwerking met andere betrokken partijen.

Om welke gebieden gaat het?

Allerlei soort gebieden komen in aanmerking: agrarische percelen, bedrijfsterreinen, parken, landgoederen, privégrond. Het VCA-keurmerk is er voor natuurgebieden, maar vooral ook voor de gebieden waar we wonen en werken. Van klein tot groot. Iedere hectare telt, is de VCA-slogan.

Wat moet je ervoor doen?

Iedere aanvrager bepaalt zelf het ambitieniveau, en de indicatoren voor voortgang. In het vervolgproces staat realisatie van de gestelde doelen voorop. In essentie gaat het om drie stappen:

- Aanmelding: een schets aanleveren van het gebied en de plannen voor beheer.
- Registratie: een beheerplan indienen met daarin een nulmeting, de voorgenomen maatregelen, doelen en de wijze van monitoring.
- Geregistreerd blijven: een jaarlijkse externe monitoring van de inspanningen en resultaten, vastgelegd in een prestatierapport.

Kenmerkend voor VCA zijn transparantie en afrekenbaarheid: alle plannen zijn openbaar, iedereen kan de geformuleerde doelen vergelijken met de inspanningen en geboekte resultaten.

Waarom zou je het doen?

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor de economie en het maatschappelijk welzijn. VCA-registratie helpt bedrijven en gebiedsbeheerders inzicht krijgen in de ecologische kwaliteit van hun leefomgeving, en de kansen om die kwaliteit te verbeteren. Het keurmerk levert erkenning op voor de gecreëerde natuurwaarde, en fungeert als uithangbord om anderen te interesseren voor je activiteiten, zoals investeerders, donateurs, klanten en lokale overheden.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?