Tools voor verduurzaming onderwijs vastgoed

Summary
Verduurzamen in het onderwijs
Tools voor verduurzaming onderwijs vastgoed
solution

Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) worden routekaarten; dat wil zeggen dat gemeenten en schoolbesturen in IHP’s aan dienen te tonen hoe de klimaatdoelstellingen worden behaald. 

De tools bieden gezamenlijk de noodzakelijke managementinformatie voor bestuurders van gemeenten en schoolbesturen om beslissingen te nemen en te koersen op het behalen van de klimaatdoelstellingen.

QUICKSCAN

Deze tool brengt de vervangingstermijn van een schoolgebouw in beeld. Er worden zes onderdelen beoordeeld: uitstraling, bouwkundige staat, exploitatie, veiligheid, binnenmilieu en onderwijskundige functionaliteit. De tool is erop gericht de zorgplicht van de gemeente voor nieuwbouw (en straks renovatie) en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen op elkaar af te stemmen. De quickscan geeft op portefeuilleniveau een prioritering van objecten. 

DUURZAAMHEIDSSCAN

Deze tool brengt de duurzaamheidsprestatie van een schoolgebouw in beeld. Er worden vier aspecten gemeten: energetische kwaliteit, technische kwaliteit, functionaliteit en gezondheid. De tool is erop gericht de duurzaamheidsprestatie én potentie van een schoolgebouw genormeerd in beeld te brengen en maatregelen voor verbetering te benoemen. Bewust breder kijkend dan alleen maar energetische maatregelen. De duurzaamheidsscan geeft op objectniveau een prioritering van maatregelen.

CO2MPAS

Deze tool brengt de CO2-reductie van alle maatregelen (nieuwbouw, renovatie, verduurzaming) op portefeuilleniveau voor alle schoolgebouwen in beeld. De tool is erop gericht om te toetsen of de klimaatdoelstellingen (50% reductie CO2 in 2030 en 95% reductie in 2050) worden behaald en om bij te sturen indien nodig. HEVO heeft de kennis die zij heeft opgedaan bij de ondersteuning van de landelijke routekaarten PO, VO en mbo/HO vertaald naar een praktische tool met de meest effectieve en efficiënte route naar verduurzaming.

Lees het hele artikel van HEVO hier.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?