Vervolg marktconsultatie voeding in detentie

Summary
Helpt u ons mee om samen maatschappelijk impact te realiseren?
MATCHED
This challenge has been matched
Vervolg marktconsultatie voeding in detentie
MATCHED
challenge

Na een intensieve voorbereiding zowel binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) als buiten de organisatie met diverse marktpartijen naderen we het moment van publicatie van de Europese aanbesteding voeding justitiabelen. 

Voordat wij definitief hiertoe overgaan willen we u consulteren over de gekozen aanpak. Ook bieden we u de mogelijkheid om met ons hierover in gesprek te gaan tijdens een plenaire marktsessie op 29 juni.

Passend contract voor iedere locatie
De opdracht voor deze aanbesteding laat zich het beste samenvatten in de zin: een passend contract voor iedere locatie. Daarmee doen we recht aan de complexiteit van onze organisatie, de lokale capaciteit en behoeften, de rol die de locatie in de regio vervult en de verschillen tussen justitiabelen. De leverancier draagt bij om de regionale binding van een inrichting te versterken.

Waar we in het verleden uniforme producten uitvroegen vragen we nu om een passende dienstverlening binnen uniforme kaders. Om op die manier maximale maatschappelijke impact te kunnen realiseren, binnen én buiten de gevangenismuren. Die impact resulteert in gezonde voeding, een duidelijke verbetering van het leef- en werkklimaat in een justitiële inrichting, een positieve inzet van de justitiabele en een minimale impact op het milieu.

Alle informatie op TenderNed

Het marktconsultatiedocument inclusief de vragen en de wijze van aanmelding zijn te vinden op TenderNed.

Dit betreft de laatste informatiebijeenkomst voor publicatie van de definitieve aanbestedingsdocumenten. 

We hopen u te ontmoeten op 29 juni 2021.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?