Het belang van bodemonderzoek voor een gezonde bodem; nu en in de toekomst

Het belang van bodemonderzoek voor een gezonde bodem; nu en in de toekomst
solution

Bij Eurofins Agro helpen we agrariërs met het verbeteren en behouden van de balans van hun bodemgrond. Dit doen we door te praten met leveranciers van meststoffen, boeren en onderzoekers. Hierdoor houden we de bodem gezond én kunnen we de kansen voor boeren optimaliseren. Zo beschermen we het natuurlijk kapitaal voor toekomstige generaties.

Specialist in bodemonderzoek
Al 2 jaar verdiep ik me met veel plezier in bodemonderzoek bij Eurofins Agro in Wageningen. Wij richten ons onder andere op monstername, bemesting, het onderzoeken en testen van nieuwe methodes en het geven van advies aan de hand van bodemonderzoek. Dit doet Eurofins Agro al sinds 1930, het gebeurt allemaal in het belang van veeboeren en akkerbouwers. Bij vragen van buitenaf zetten wij een aansluitend experiment op en bieden daarna een verslag aan met de gewonnen informatie. Bodemonderzoek kan in het voorjaar en najaar, maar ook tussendoor voor een tussentijdse statusupdate. Het hoofddoel van Eurofins Agro is te bepalen wat er aan voedingsstoffen in de bodem zit. Zo kunnen we adviseren wat er qua bemesting bij, of juist niet bij, kan voor een optimale, vruchtbare grond.

De Agro in Eurofins Agro
Hier in Wageningen richten wij ons specifiek op de agrofoodsector. We praten met veehouders en akkerbouwers, maar ook met onderzoekers. Uiteindelijk zijn we vooral veel in gesprek met meststoffenleverancier en voerleveranciers. Deze leveranciers zijn zo belangrijk doordat dit onze sparringpartners en kennispartners zijn. De leveranciers berekenen en leveren het rantsoen voor bijvoorbeeld de koeien. Zij zitten uiteindelijk ook het meest met de boeren zelf om tafel. Na nieuwe metingen overleggen we met de leveranciers wat relevant is voor de boer en daardoor dus voor de leverancier zelf. Toch is de boer uiteindelijk onze belangrijkste stakeholder, bij hun ontstaat de behoefte aan gezonde bodem. De boer is degene die de hardste klap krijgt als een oogst mislukt, bijvoorbeeld door het toedoen van slechte grond.

Gezonde bodem draagt bij aan een gezond klimaat
Een gezonde bodem is een duurzame bodem, het draaien van groene cijfers is dan ook erg belangrijk voor ons. Zo bevat grond altijd in een zekere mate organisch stof. Dit stofje is belangrijk voor de biodiversiteit in de bodem zelf. Micro-organismen, maar ook regenwormen, leven van de organische stof. Het bodemleven is belangrijk voor een goede grondstructuur, wat weer effect heeft op hoe makkelijk de grond te bewerken is. Maar vooral; hoe meer organisch stof in de grond, hoe minder CO2 er vrijkomt in de lucht. Zo draagt een gezonde bodem dus bij aan het tegengaan van het klimaatprobleem. Het belangrijke aan metingen doen, is dat we exact kunnen vertellen hoeveel een grond kan leveren aan voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat. Zo heb je nooit het probleem van overbemesting of te weinig bemesting. Dit doen we voor een gezonde balans in de bodem, afgestemd per gewas. Het heeft allemaal effect op wat er vervolgens op groeit of graast, en zo uiteindelijk op ons bord terecht komt.

Het tegengaan van voedselverspilling
Ook heeft een gezonde bodem en de juiste voeding effect op de kwaliteit van de geteelde groente. Onze zelfdenkende database slaat elk monster dat sinds 1984 genomen is digitaal op. Hierdoor komen we steeds meer te weten over verschillende rassen groenten, maar ook over welk effect welke bemesting heeft op de kwaliteit van het geoogste product. Door te adviseren in het kiezen van de juiste bemesting, helpen we de agrariër de kwaliteit van het product te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld de bewaartijd van een aardappel verlengen, hierdoor is de kans op verrotting veel kleiner. Ook kunnen we een boer aan de hand van grondmonsters vertellen welk perceel het best eerst geoogst en verhandeld kan worden. Hierdoor hoeft er veel minder vernietigd te worden bij de agrariër zelf. Een gezonde bodem gaat op deze manier dus ook voedselverspilling tegen.

Lange termijn vraagt nu om investering
Wat wij bij Eurofins Agro belangrijk vinden is om eraan bij te dragen dat over 10, maar ook over 100 jaar, we nog steeds zo’n prachtige agrarische sector hebben. Als we nu niet focussen op het gezond houden van de bodem, kan dat op lange termijn zeker negatieve gevolgen hebben voor ons natuurlijk kapitaal. Hierbij speelt het onderzoek dat we uitvoeren een grote rol. Zo hoor je vaak dat het slecht gaat met de bodem in Nederland, toch zien we dit bij weinig boeren terug. Het percentage organisch stofgehalte blijft stabiel en de cijfers voor de grondvruchtbaarheid stijgen eerder dan dat ze dalen. We werken nauw samen met Universiteit Wageningen om te onderzoeken en publiceren over bodemgezondheid. Bij de boerenbedrijven zelf is het nuttig te weten wat de behoefte is voor de komende 10 of 20 jaar. Op deze manier kunnen we een behapbaar jarenplan opstellen en helpen we de boer en mestleverancier stap voor stap te werk te gaan. Zo wordt er dan vervolgens weer zorg gedragen voor het natuurlijk kapitaal.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Karst Brolsma

Employee at Eurofins Agro

Do you want to comment on this solution?