PRIVACY VERKLARING MVO NEDERLAND TEN BEHOEVE VAN DE COMMUNITY


Deze Privacy Verklaring geldt voor iedereen die de Community bezoekt. Door het aanvinken van de checkbox heeft u verklaard akkoord te gaan met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals in deze Verklaring is bepaald.

Artikel 1 Definities
1.1 MVO Nederland exploiteert, onder andere ten behoeve van de Klimaatcoalitie en Nederland Circulair, een online platform, genaamd de Community. De Community is een platform waarin professionals, bedrijven en organisaties kunnen communiceren, samenwerken en content delen op onderwerpen gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.
1.2 MVO Nederland verwerkt ten behoeve van het functioneren van de Community diverse (persoons) gegevens van gebruikers en is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderhavige Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van een gebruiker die door of namens MVO Nederland worden verwerkt.
1.3 Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.4 Geen persoonsgegevens zijn gegevens die MVO Nederland ten behoeve van historische en statistische doeleinden geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau verwerkt.
1.5 Onder verwerken van persoonsgegevens valt elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; zowel het verzamelen als het verwerken van de persoonsgegevens.

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens
2.1 MVO Nederland verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de Community om de volgende redenen:
     a. om de Community en de diensten en functies die wij leveren aan u en andere gebruikers goed te laten functioneren en te verbeteren;
     b. om u nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen;
     c. om u aanbiedingen te doen van diensten en producten van MVO Nederland;
     d. om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
2.2 Door ons toestemming te geven uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken, geeft u ons niet alleen de mogelijkheid om de Community aan te bieden zoals deze nu is, maar laat u ons ook innovatieve functies en services ontwikkelen die op nieuwe manieren gebruikmaken van de informatie die we over u ontvangen.
Privacy Verklaring MVO Nederland ten behoeve van de Community d.d. 22-6-2015

Artikel 3 Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt
3.1 MVO Nederland verwerkt de volgende persoonsgegevens als u de Community gebruikt:
     a. Uw registratie gegevens: De gegevens die we u verzoeken in te vullen op het moment dat u zich registreert voor de Community, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam werkgever, en social media accounts.
     Het e-mailadres dat u ons stuurt mogen we gebruiken voor het toesturen van een welkomstboodschap en account gerelateerde mails.
     b. Gegevens die u zelf deelt met anderen. Via de Community kunt u gegevens delen. Hierbij kan het gaan om:
          i. uw naam, uw werkgever, social media accounts, informatie en bestanden die u uploadt naar uw account;
          ii. gegevens die u openbaar maakt zodra u via de Community communiceert. Te denken valt aan;
               - het uploaden van een casus
               - het uploaden van een event;
               - het uploaden van een bieb item in de Community
     c. Andere informatie die we over u verwerken. Daarbij gaat het om de volgende informatie:
          i. tracking cookies, waarmee we uw voorkeuren, uw bezoek en gebruikshistorie op de Community verwerken om op basis daarvan aanbiedingen te doen van producten en diensten van MVO Nederland.
          ii. gegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de Community en de dienstverlening van de Community te verbeteren, zoals maar niet uitsluitend uw Internet Protocol (IP) adres.
3.2 De onderstaande soorten gegevens zijn openbaar op de Community en worden behandeld zoals alle andere gegevens die u zelf openbaar maakt:
     iii. Naam
     iv. Profielfoto
     v. Email adres
     vi. Werkgever
     vii. Social media gegevens
     viii. Content die u heeft geupload op de Community

Artikel 4 Gebruik cookies
4.1 MVO Nederland maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de Community te verbeteren. Indien u cookies wenst te blokkeren, wissen of gewaarschuwd wilt worden voor cookies, raadpleeg dan de instructies in uw browser.
4.2 Indien u uw browser of mobiele apparaat zo heeft ingesteld dat cookies niet aanvaard worden, kunnen bepaalde onderdelen van de Community mogelijk niet naar behoren functioneren. Zo zou u bijvoorbeeld niet meer kunnen inloggen.
Privacy Verklaring MVO Nederland ten behoeve van de Community d.d. 22-6-2015

Artikel 5 Verstrekking persoonsgegevens
5.1 MVO Nederland zal persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de Community niet openbaar maken, verkopen en/of verhandelen, tenzij dit uitdrukkelijk anders in deze Privacy Verklaring is bepaald, zoals bijvoorbeeld in Artikel 3 lid 2.
5.2 MVO Nederland kan voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van een derde waardoor er sprake is van een bewerker.
5.3 De gebruiker erkent en aanvaardt dat als hij de functionaliteiten van de Community gebruikt, en/of omgevingen, fora, of andere interactieve gedeelte van de Community, of informatie deelt met individuen door gebruikmaking van de Community, deze informatie beschikbaar is voor andere gebruikers van de Community. MVO Nederland is niet aansprakelijk voor de handelingen van derde partijen, zoals andere gebruikers met wie u informatie heeft gedeeld.

Artikel 6 Links naar websites van derde partijen
6.1 De Community bevat links naar andere websites van derde partijen. MVO Nederland controleert niet de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen.
6.2 (Persoonlijke) informatie die u geeft op de pagina’s waar wij naar linken, wordt rechtstreeks aan de derde partij ter beschikking gesteld en is voorwerp van de privacy verklaring van die derde partij. MVO Nederland is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar MVO Nederland naar linkt. De links naar websites van derde partijen hebben wij uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker. We raden u aan u bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voor dat u hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Artikel 7 Push notificatie en lokale notificaties
7.1 MVO Nederland mag, nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (opt in), u push notificaties sturen om updates van de Community of de dienstverlening van MVO Nederland kenbaar te maken, of u te voorzien van relevante berichten.
7.2 U kunt de push notificatie op uw mobiele apparaat en computer instellen door de instellingen te raadplegen.

Artikel 8 Wat onderneemt MVO Nederland om uw persoonsgegevens te beschermen
8.1 MVO Nederland zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.
Privacy Verklaring MVO Nederland ten behoeve van de Community d.d. 22-6-2015
8.2 De toegang tot de data op de servers van MVO Nederland is beveiligd via een username en password. Ook staan de servers in een beveiligde omgeving. De servers zelf – zowel fysiek als de gegevens daarop – zijn beveiligd.
8.3 Interne toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben om hun taken uit te voeren. Niet toegestane toegang en niet toegestaan gebruik van persoonsgegevens door werknemers zijn grond voor disciplinaire actie jegens de betreffende werknemer. Verder is ons informatie management systeem zo geconfigureerd dat persoonsgegevens van gebruikers zijn afgesloten van werknemers die niet over de vereiste toegangsrechten bezitten die gekoppeld is aan hun taak.
8.4 De gebruiker erkent en is ermee akkoord dat de Service Providers van MVO Nederland verantwoordelijk kunnen zijn voor het verwerken en vastleggen van sommige van de persoonsgegevens die we ontvangen. Deze Service Providers zijn contractueel gebonden om de persoonsgegevens die zij van MVO Nederland ontvangen, te beveiligen en veilig te houden. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent en aanvaardt u dat het versturen van informatie via het internet niet noodzakelijkerwijs veilig is en kan worden onderschept / opgevangen door derden. Daarom kunnen we de veiligheid van die informatie niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor het geval waarin een derde uw informatie onderschept en/of opvangt.

Artikel 9 Uitschrijven
9.1 Indien u geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven (opt out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar uwpartner@mvonederland.nl. We zullen binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van uw verzoek, aan uw verzoek voldoen
9.2 Hetgeen in lid 1 van dit Artikel is opgenomen laat onverlet dat wij gerechtigd zijn en blijven om uw e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van mails inzake het gebruik van de Community en uw gebruikersaccount, of om uw e-mailadres te gebruiken op andere wijze zoals in deze Privacy Verklaring staat beschreven.
9.3 Indien u, op enige datum, ervoor kiest uw e-mailadres te laten verwijderen van onze mailinglijst, kunt u ons daartoe verzoeken door een bericht te sturen naar: uwpartner@mvonederland.nl. We zullen binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van uw verzoek, aan uw verzoek voldoen.

Artikel 10 Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, updaten, corrigeren of wissen?
10.1 U kunt uw persoonsgegevens die we hebben verzameld inzien, door een daartoe strekkend verzoek te sturen naar: uwpartner@mvonederland.nl. Wij zullen op dergelijk verzoek binnen een periode van 14 dagen reageren.
Privacy Verklaring MVO Nederland ten behoeve van de Community d.d. 22-6-2015
10.2 Wij zijn gerechtigd u te verzoeken om bewijs van uw identiteit te overleggen alvorens u toegang te geven tot uw persoonsgegevens. We behouden ons het recht voor om u toegang tot de persoonsgegevens te ontzeggen totdat wij van mening zijn dat uw identiteit met voldoende zekerheid is vastgesteld.
10.3 U dient er rekening mee te houden dat bepaalde type persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te controleren of u voor het gebruik van de Community in aanmerking komt, niet gewist kunnen worden, tenzij u uw gebruikersaccount wist. Het gaat hierbij onder andere om uw naam. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde persoonsgegevens ertoe kan leiden dat uw gebruikersaccount wordt beëindigd en u geen toegang meer krijgt tot de Community.
10.4 We behouden ons het recht voor om uw gegevens in onze bestanden te houden, indien dit technisch, juridisch of ten behoeve van onze dienstverlening noodzakelijk is.
10.5 Indien u bezwaren heeft tegen het gebruik van uw (persoons)gegevens zoals in deze Privacy Verklaring is beschreven, dient u de Community niet te gebruiken.

Artikel 11 Bewaartermijn
11.1 De persoonsgegevens worden verwijderd binnen drie maanden nadat u uw gebruikersaccount hebt opgezegd, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.
11.2 De gegevens van het gebruik van de Community kunnen na beëindiging van uw gebruikersaccount nog steeds worden verwerkt voor historische en statistische doeleinden, maar uitsluitend op geaggregeerd niveau.

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 MVO Nederland heeft het recht om de bepalingen uit de Privacy Verklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal dit aan de gebruikers kenbaar worden gemaakt via de Community. Verder zal de gebruiker door middel van een tickbox om akkoordverklaring met de nieuw privacy verklaring worden gevraagd. Indien de gebruiker niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal zijn gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door MVO Nederland. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is te allen tijde te raadplegen www.mvonederland.nl op de contact pagina
12.2 Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze Privacy Verklaring, dan kan contact opgenomen worden met uwpartner@mvonederland.nl.